ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา จังหวัดเพชรบุรี  เป็นโรงเรียนรัฐบาลสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 10  กระทรวงศึกษาธิการ  ตั้งอยู่เลขที่  111  หมู่ที่  7  ตำบลบ้านลาด  อำเภอบ้านลาด  จังหวัดเพชรบุรี  เปิดสอนเป็นการภายในเมื่อวันที่ 22  พฤษภาคม  พ.ศ. 2501 และกระทรวงศึกษาธิการอนุญาตให้ตั้งเป็นโรงเรียนเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2501 ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นแบบสหศึกษา ปัจจุบันเปิดทำการสอนทั้งระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  และมัธยมศึกษาตอนปลาย  ปัจจุบันมีพื้นที่ทั้งหมด 36 ไร่ 26 ตารางวา  มีอาคารเรียน 6 หลัง (จำนวน 96 ห้องเรียน ) อาคารอุตสาหกรรมและคหกรรม  1 หลัง   อาคารเกษตร  1  หลัง  อาคารพลศึกษาและหอประชุม  1  หลัง  หอประชุมเอนกประสงค์  1  หลัง  อาคารศูนย์สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ  1 หลัง    อาคารพยาบาล  1  หลัง  อาคารสำนักงานบริการ  1 หลัง  อาคารสำนักงานประชาสัมพันธ์  1 หลัง    ศาลาพักผ่อน  3  หลัง  หอพระ  1  หลัง อาคารลูกเสือ  1 หลัง  โรงจอดรถนักเรียน 2 หลัง

ก่อตั้ง                            10 มิถุนายน 2501

ชื่อย่อ                            บ.ว.

สีประจำโรงเรียน           ม่วง – ขาว

ตราโรงเรียน                  เปลวปัญญา

ปรัชญา                          พลานามัยสมบูรณ์  เพิ่มพูนคุณธรรม ล้ำเลิศวิชาการ

คติธรรม                         ปญญา โลกสมิ ปชโชโต  (ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก)

คำขวัญ                          เรียนดี  กีฬาเด่น  วินัยดี  มีคุณธรรม

พระประจำโรงเรียน       พระสิทธารถมหามงคล