กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นางสาววไลลักษณ์ พัสดร
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นางบุญธรรม ตุ้มไธสง
ครูชำนาญการพิเศษ

นางกาญจนา ไทรงาม
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวสมประสงค์ เพชรสุข
ครูชำนาญการพิเศษ

นางขวัญตา นาครักษา
ครูชำนาญการ

นายธานี อรุณโรจน์
ครูชำนาญการ

นางสาวนพมนต์ พรหมประเสริฐ
ครู

นางสาวเยาวภา นิลปั่น
ครู

นางสาวณิชาวรรณ บุญรอด
ครู