กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางโศรดา อัมพิลาศรัย
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวมัณฑนา ชูทิพย์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวเบญจวรรณ ยั่งยืน
ครูชำนาญการ

นางสาวจรัสชนม์ พูลพิพัฒน์
ครูชำนาญการ

นางเจนจิรา เบญจวชิรเชิด
ครูชำนาญการพิเศษ

นางปัณณธร เหลืองอร่าม
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวดุจฤดี ประเสริฐสวัสดิ์
ครู

นายธีพล แสนกลม
ครูผู้ช่วย

นายกันตพงศ์ อินทมาตย์
ครูผู้ช่วย