กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวญาณาทิพ ขุนจร
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางปัญญา นงค์นวล
ครูชำนาญการพิเศษ

นางจุไรรัตน์ พุ่มนาค
ครูชำนาญการพิเศษ

นางลัดดา ภานุมาต
ครูชำนาญการ

นางสุทธินันท์ วงศ์ภักดี
ครูชำนาญการพิเศษ

นางปัทมา อุบลน้อย
ครูชำนาญการ

นางสาวภัคภร อุบลน้อย
ครูชำนาญการ

นายจารุวัฒน์ แก้วใหญ่
ครูชำนาญการ

นางสาวสุภารัตน์ ไชยอนุกูล
ครู

นางสาวเบญจมาศ สังข์ด้วง
ครู

นางสาวศริญญา เกียรติพัฒนกุล
ครูอัตราจ้าง

นางสาวสโรชา อยู่เปี่ยม
ครูอัตราจ้าง

Miss Tee Tong
ครูอัตราจ้าง

Mrs.Cho Mi Zin
ครูอัตราจ้าง

Mr. Jonni Ceriani
ครูอัตราจ้าง