ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง ตำแหน่ง ครูผู้สอนวิชาสุขศึกษาและพละศึกษา
โพสเมื่อ : 08 พ.ค. 66
ประชาสัมพันธ์ถึงนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2566
โพสเมื่อ : 11 เม.ย. 66
ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.1 รอบที่2/2566
โพสเมื่อ : 01 เม.ย. 66
นายอาวุธ ทัศนา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลาดวิทยา เข้าร่วมการประชุมคัดเลือกคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานสถานีตำรวจภูธรบ้านลาด
โพสเมื่อ : 30 มี.ค. 66
การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ครั้งที่ 2
โพสเมื่อ : 30 มี.ค. 66
การสอบคัดเลือกนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2566
โพสเมื่อ : 30 มี.ค. 66
ผลการสอบคัดแผนการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนทั่วไป ม.4 ปีการศึกษา 2566
โพสเมื่อ : 29 มี.ค. 66

โพสเมื่อ : 28 มี.ค. 66
การประชุมสัมมนาผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานกองทุนเงินให้กู้ยืม เพื่อการศึกษา(กยศ.) ประจำปีการศึกษา 2566
โพสเมื่อ : 25 มี.ค. 66
การสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 # ประเภทห้องเรียนทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2566
โพสเมื่อ : 25 มี.ค. 66
กิจกรรมค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และพัฒนา คุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และพัฒนาคุณลักษณะไม่พึงประสงค์ของนักเรียนที่มีคะแนนพฤติกรรมต่ำกว่าเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 25 มี.ค. 66
เข้าร่วม การประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการส่งเสริม สนับสนุน และนิเทศ กำกับ ติดตาม การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้ของสถานศึกษาในสังกัด สพม.พบ. สู่การพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
โพสเมื่อ : 25 มี.ค. 66
โครงการห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนบ้านลาดวิทยา นำนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษตามแนวทางสสวท.และสอวน. ระดับชั้นม.1-3 จำนวน 102 คน เข้าค่ายวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่2 ระหว่างวันที่ 21-22 มีนาคม 2566 ณ ค่ายนิเวศปัญญา (วังดุมเม้าท์เทนแคมป์) อ.ท่า
โพสเมื่อ : 25 มี.ค. 66
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบวัดความรู้เพื่อเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทนักเรียนทั่วไป ปีการศีกษา 2566
โพสเมื่อ : 22 มี.ค. 66
????ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบวัดความรู้เพื่อเข้าเรียนต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทนักเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2566
โพสเมื่อ : 21 มี.ค. 66
โรงเรียนบ้านลาดวิทยาต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากโรงเรียนพนมทวนพิทยา(สว่างเคลิ้มสุคนธสิทธิ์อุปถัมภ์) จ.กาญจนบุรี
โพสเมื่อ : 21 มี.ค. 66
ประชุมภาคี 4ฝ่าย ปีการศึกษา 2566
โพสเมื่อ : 21 มี.ค. 66
วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2566 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้และงานแนะแนวโรงเรียนบ้านลาดวิทยา เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบจัดการเรียนรู้เชิงรุกและการวางแผนการนิเทศการศึกษา เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะและทักษะในศตวรรษที่21 ณ โรงเรียนคงคาราม
โพสเมื่อ : 21 มี.ค. 66
ประกาศผลการสอบภาคปฏิบัติ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2566
โพสเมื่อ : 16 มี.ค. 66
ประกาศเปิดภาคเรียนที่หนึ่งประจำปีประกาศเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566
โพสเมื่อ : 15 มี.ค. 66