กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายสมฤกษ์ รัตนเย็นใจ
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายวัชรพงษ์ น่วมมะโน
ครูชำนาญการ

นางสาววิรารัตน์ รอดยิ้ม
ครู

นายอุดมชัย ใจซื่อสกุล
ครูผู้ช่วย