กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสิริมา ประกอบผล
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวสิริลัคน์ เกตุเอี่ยม
ครูชำนาญการพิเศษ

นางเสาวนุช นุชพันธ์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวเจือจันทร์ อิ่มสำราญ
ครูชำนาญการ

นางปุณยวีร์ จินดานุช
ครูชำนาญการ

นางสาวสุนิษา ปิ่นทอง
ครูผู้ช่วย

นางรุ่งฤทัย สะสวย
ครู

นางนิตยา สวัสดิ์ภิรมย์
ครู