คณะผู้บริหาร

นายอาวุธ ทัศนา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
อีเมล์ : ban_lad@hotmail.com

นายอุดมศักดิ์ ทั่งเหล็ก
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
เบอร์โทร : 086-1787592
อีเมล์ : tong425143@gmail.com

นางสาววันวิสาข์ พริ้มพราย
รองผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ
เบอร์โทร : 089-854658
อีเมล์ : jang_t@hotmail.com

นางสาวสุชัญญา ปรียานนท์
รองผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและแผนงาน
เบอร์โทร : 092-8415946
อีเมล์ : kwang565310@gmail.com

นายทำนอง อิ่มทั่ว
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
เบอร์โทร : 081-632708
อีเมล์ : tnat53@gmail.com

นางรุ่งรวี เกตสุริวงค์
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ
เบอร์โทร : 098-2564142
อีเมล์ : Rungrawee81@gmail.com

นางปัณณธร เหลืองอร่าม
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและแผนงาน
เบอร์โทร : 080-2118167
อีเมล์ : ruxpum18022528@gmail.com

นายสิทธิคุณ เกลื่อนกลาด
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียนและชุมชน
เบอร์โทร : 081-8800182
อีเมล์ : Sitthikhun_1962@hotmail.com

นางสาวประสบสุข สุขโข
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายกิจการนักเรียนและชุมชน
เบอร์โทร : 091-7805662
อีเมล์ : prasobsuk049@gmail.com

นายภานุวัฒน์ เกตสุริวงค์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป
เบอร์โทร : 086-1604601
อีเมล์ : ketsuriwong81@gmail.com

นายธานี อรุณโรจน์
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายบริหารทั่วไป
เบอร์โทร : 063-4156959
อีเมล์ : taneearooonroj@gmail.com