กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวณัฎฐณิชชา กุลทัศน์
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายทำนอง อิ่มทั่ว
ครูชำนาญการ

นายเมธา ขันเงิน
รองหัวหน้ากล่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายวชิรพงศ์ กัลยาณไพศาล
ครูชำนาญการพิเศษ

นางกาญจนา ฉ่ำแสง
ครูชำนาญการพิเศษ

นางบุญพา เกษดี
ครูชำนาญการพิเศษ

นางขวัญเรือน เกศเทศ
ครูชำนาญการพิเศษ

นายวรงค์ วิโนทกะ
ครูชำนาญการ

นางสาวประสบสุข สุขโข
ครูชำนาญการ

นางสาวณัฐกฤตา สำเภาทอง
ครู

นางสาวนฤมล ศรีสุข
ครู

นางสาวกัญจนา ชูจิตร
ครูผู้ช่วย
อีเมล์ : kangana.cho@gmail.com