ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายอาวุธ ทัศนา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
อีเมล์ : ban_lad@hotmail.com
ชื่อ-นามสกุล : นายอุดมศักดิ์ ทั่งเหล็ก
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการฝ่านวิชาการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
เบอร์โทรศัพท์ : 086-1787592
อีเมล์ : tong425143@gmail.com
ชื่อ-นามสกุล : นางสาววันวิสาข์ พริ้มพราย
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
เบอร์โทรศัพท์ : 089-8546582
อีเมล์ : jang_t@hotmail.com
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุชัญญา ปรียานนท์
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและแผนงาน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
เบอร์โทรศัพท์ : 092-8415946
อีเมล์ : kwang565310@gmail.com
ชื่อ-นามสกุล : นายสิทธิคุณ เกลื่อนกลาด
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
เบอร์โทรศัพท์ : 081-8800182
อีเมล์ : Sitthikhun_1962@hotmail.com
ชื่อ-นามสกุล : นายภานุวัฒน์ เกตสุริวงค์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
เบอร์โทรศัพท์ : 086-1604601
อีเมล์ : ketsuriwong81@gmail.com
ชื่อ-นามสกุล : นางสาววไลลักษณ์ พัสดร
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายชุมชน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
เบอร์โทรศัพท์ : 094-5606913
อีเมล์ : Walailak7449@gmail.com
ชื่อ-นามสกุล : นายทำนอง อิ่มทั่ว
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
เบอร์โทรศัพท์ : 081-6327087
อีเมล์ : tnat53@gmail.com
ชื่อ-นามสกุล : นางรุ่งรวี เกตสุริวงค์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
เบอร์โทรศัพท์ : 098-2564142
อีเมล์ : Rungrawee81@gmail.com
ชื่อ-นามสกุล : นางปัณณธร เหลืองอร่าม
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและแผนงาน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
เบอร์โทรศัพท์ : 080-2118167
อีเมล์ : ruxpum18022528@gmail.com
ชื่อ-นามสกุล : นายธานี อรุณโรจน์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
เบอร์โทรศัพท์ : 063-4156959
อีเมล์ : taneearooonroj@gmail.com
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวประสบสุข สุขโข
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
เบอร์โทรศัพท์ : 091-7805662
อีเมล์ : prasobsuk049@gmail.com