กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

นายสิทธิคุณ เกลื่อนกลาด
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

นายรพีพงษ์ พูลชนะ
ครูอัตราจ้าง

นายอดิศักดิ์ เบ็ญจศิล
ครูผู้ช่วย

นายประพัฒน์ สิริธรรมานุวงศ์
ครูผู้ช่วย
อีเมล์ : golf34752@hotmail.com

นายศุภณัฐ กนกหิรัญ
ครูผู้ช่วย
อีเมล์ : hay_123_@hotmail.com